Pirkimo–pardavimo taisyklės


1. Sąvokos
1.1. Pardavėjas – UAB "Voniaragis" - įm. k. 305213496.
1.2. BUBLIBOX.LT – elektroninė parduotuvė, esanti adresu bublibox.lt.
1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje bublibox.lt taisyklės“.
1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi bublibox.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).
1.8. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Pirkėjas patvirtina susipažinęs ir sutinkantis su Taisyklėmis, paspausdamas mygtuką „Patvirtinti pirkimą“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu bublibox.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti bublibox.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3. punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4. punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes bublibox.lt.
2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie bublibox.lt arba bublibox.lt pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus bublibox.lt.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje numatyta tvarka.
2.5. Pildant užsakymą bublibox.lt, Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, gyvenamos vietos adresą, telefoną, el. pašto adresą. Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros, jeigu Pirkėjas davė tam sutikimą, tikslais.
2.6. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
2.8. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
3. Prekių užsakymas, pirkimo–pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes bublibox.lt, pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
3.1.1. internetu užsiregistruodamas bublibox.lt (įvesdamas savo registracijos vardą, el. paštą ir slaptažodį);
3.1.2. internetu nesiregistruodamas bublibox.lt.
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1.–3.1.2. punktuose nurodytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui galiojančias Taisykles .pdf formatu kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu el. paštu.
3.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas bublibox.lt duomenų bazėje.
4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas bublibox.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas, naudodamasis bublibox.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų bublibox.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų bublibox.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti bublibox.lt esančių elementų išdėstymą.
6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti bublibox.lt veiklą. Tokiu atveju visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų bublibox.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
6.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti bublibox.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis bublibox.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
6.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
6.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose bublibox.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų bublibox.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis bublibox.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja bublibox.lt aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų bublibox.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2.–6.3. punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas bublibox.lt laikomas tinkamu informavimu.
7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
7.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
7.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos bublibox.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
8.2. Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor, Citadelės, Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, Visa / MasterCard mokėjimo kortelėmis arba bankiniu pavedimu. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.
8.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekę, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros – jam būtų siunčiami el. paštu. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
9. Prekių pristatymas
9.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš trijų prekių pateikimo būdų: į Omniva paštomatą, DPD Pickup terminalą arba kurjeriu į namus. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti ČIA.
9.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba priima kitas konkretus asmuo, kuris nurodytas kaip siuntinio Gavėjas.
9.4. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
9.6. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
9.7. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui, vadovaudamasis pristatymo aprašyme nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 11.1. punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties.
9.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Kiekvienos bublibox.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
10.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį reklamuodamas tą prekę bublibox.lt;
10.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
10.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir gamintojo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą dėl daikto konkrečių savybių.
10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad bublibox.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
10.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:
11.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti, sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@bublibox.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
11.1.3. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
11.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, taikomos Taisyklių 11.5. punkte numatytos nuostatos.
11.2. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:
11.2.1. Remiantis Civilinio kodekso 6.228 10 straipsniu, Pirkėjas neturi teisės pakeisti ir grąžinti supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.
11.2.2. Produktus, kurie nepatenka į negrąžinamų prekių sąrašą, pavyzdžiui, kosmetinius šepetėlius, Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@bublibox.lt.
11.2.3. Gavęs prekes, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis, tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, prekėmis. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
11.2.4. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.2.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.5. punkte.
11.3. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:
11.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos, vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
11.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo–priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
11.3.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
11.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
11.3.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
11.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
11.3.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.3.2. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus vieną iš 11.3.2. punkte numatytų būdų, jei Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.3.2. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
11.3.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@bublibox.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
11.3.4.2. pateikti laisvos formos prašymą grąžinti prekę.
11.3.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.
11.3.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.3.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes, vadovaujamasi Taisyklių 11.5. punktu.
11.3.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.3.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
11.4. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:
11.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@bublibox.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 621 49 994. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.4.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.5. punkte.
11.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka:
11.5.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Jei prekė buvo sugadinta, pasikeitė jos išvaizda, ji buvo naudojama, nebėra autentiškų etikečių ar originalios pakuotės, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą.
11.5.2. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.
11.5.3. Jeigu vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir pardavėjas išsiunčia daiktus pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko pirkėjas, o pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui.
11.5.4. Jei Pirkėjas bublibox.lt įsigijo prekių komplektą ir nori grąžinti Pardavėjui ne visas komplekte esančias prekes, Pirkėjui apskaičiuojama ir grąžinama proporcinga komplekto vertės dalis.
11.5.5. Pirkėjas, pasinaudojęs Taisyklių 11.1.-11.4. punktuose numatytomis teisėmis, turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.
11.5.6. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.
11.5.7. Jei prekę Pardavėjas pristatė Pirkėjui į namus ir nėra galimybės jos grąžinti vienu iš šių būdų, Pardavėjas savo lėšomis turi atsiimti prekę iš Pirkėjo.
11.5.8. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1.-11.4. punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
11.5.9. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pinigai jam būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.5.10. Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.2. punktuose įtvirtintomis teisėmis, Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 11.3.-11.4. punktuose įtvirtintomis teisėmis, Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.
11.5.11. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą nei Pardavėjas siūlė prekės pristatymo būdą.
11.5.12. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.5.1. punktui.
11.5.13. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
11.5.14. Jei Pirkėjas neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius prekių pristatymo mokestį.
12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis bublibox.lt.
12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei bublibox.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie bublibox.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4. Jei bublibox.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ir tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti bublibox.lt įvairias akcijas ar žaidimus.
13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.
14. Apsikeitimas informacija
14.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo bublibox.lt nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/